Wybór gruntu pod farmy fotowoltaiczne

Wybór gruntu pod farmy fotowoltaiczne


Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się branżą, a kluczowym aspektem przy realizacji projektów farm słonecznych jest odpowiedni dobór terenu. W tym artykule omówimy, jakie cechy powinny posiadać grunty rolne, aby mogły zostać wykorzystane pod inwestycje fotowoltaiczne, biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne.

1. Wybór gruntu pod farmy fotowoltaiczne

W świetle obowiązującego prawa, preferowane są grunty rolne niższej klasy, czyli te, które nie są najwyższej jakości rolniczej (klasy IV i niższe). Umożliwia to efektywniejszą zmianę ich przeznaczenia na cele związane z energią odnawialną. Jest to istotne, gdyż grunty klasy I-III, ze względu na swoją wartość rolną, często wymagają dodatkowych zgód i procedur, co może skomplikować proces inwestycyjny.

2. Wymogi dla lokalizacji farm fotowoltaicznych

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej wymaga spełnienia szeregu kryteriów.

  • Po pierwsze, grunt powinien być niskiej klasy (IV lub niższej) lub stanowić nieużytki rolne.
  • Dostępność dojazdu do drogi publicznej.
  • Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  • Ponadto istotna jest duża powierzchnia terenu, co zapobiega wzajemnemu zacienianiu się paneli.
  • Bliskość do linii energetycznych (nie dalej niż 200 m).

Tylko tereny spełniające te kryteria będą mogły uzyskać pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Należy podkreślić, że dla projektów o większej skali, zajmujących od pół do jednego hektara, istotne może być uzyskanie decyzji o wpływie na środowisko. Takie działania są niezbędne, szczególnie kiedy planuje się lokalizację instalacji w obszarach o zwiększonej wartości ekologicznej, w tym na terenach ekologicznych użytków, rezerwatach, parkach narodowych, obszarach Natura 2000, oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Farma fotowoltaiczna

3. Jak nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rewolucjonizuje budowę farm fotowoltaicznych w Polsce?

W świetle nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, inwestycje w farmy fotowoltaiczne napotykają na nowe wyzwania i możliwości. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla przyszłości branży fotowoltaicznej w Polsce.

a) Wprowadzone Zmiany w Planowaniu Przestrzennym:

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2026 roku, istotnym staje się uwzględnienie farm fotowoltaicznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tym samym, instalacje fotowoltaiczne, zwłaszcza te większe, na przykład o powierzchni powyżej 0,5 hektara, będą mogły być realizowane jedynie w oparciu o ustalenia zawarte w tych planach. To oznacza, że decyzje o lokalizacji większych farm fotowoltaicznych będą ściśle związane z planistyczną strategią gminy.

b) Upraszczanie Procedur dla Mniejszych Instalacji:

Dla mniejszych instalacji fotowoltaicznych przewidziane jest uproszczenie procedur planistycznych, co może przyspieszyć proces ich realizacji. Niemniej, dla większych projektów, wymóg uwzględnienia ich w planach miejscowych może stanowić pewne wyzwanie.

c) Ograniczenia dla Instalacji o Większej Mocy:

Instalacje o większej mocy, szczególnie te zlokalizowane na gruntach rolnych klasy IV oraz na innych gruntach, będą podlegać szczegółowym regulacjom w planie miejscowym. Oznacza to, że inwestorzy tych większych projektów muszą ściśle współpracować z gminami w celu zapewnienia zgodności swoich planów z lokalnymi uwarunkowaniami planistycznymi.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, wprowadzają znaczące zmiany w podejściu do planowania i realizacji farm fotowoltaicznych w Polsce. Wymagają one od inwestorów dokładniejszego planowania i większej współpracy z lokalnymi władzami, szczególnie w kontekście większych projektów. Kluczowym elementem pozostaje zatem dokładna analiza i dostosowanie do nowych regulacji, aby efektywnie realizować inwestycje w sektorze fotowoltaicznym.

Podsumowując

Zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, otwierają nowe perspektywy dla branży fotowoltaicznej w Polsce. Dla inwestorów indywidualnych oraz firm kluczowe będzie dostosowanie się do nowych regulacji, które wymagają szczegółowego planowania i intensywnej współpracy z lokalnymi władzami, szczególnie w przypadku większych projektów.

Oferujemy kompleksową pomoc, począwszy od wyboru odpowiednich gruntów, przez proces planowania i zatwierdzania projektów, aż po realizację i eksploatację farm fotowoltaicznych.

Niezależnie od tego, czy rozważasz małą, prywatną instalację, czy planujesz większy projekt farmy fotowoltaicznej, nasi eksperci są gotowi dostarczyć niezbędną wiedzę i wsparcie, aby Twój projekt był zgodny z najnowszymi przepisami i maksymalnie efektywny oraz rentowny.

Powrót do poprzedniej strony