Dofinansowanie do fotowoltaiki

Kompleksowa obsługa wniosku o dofinansowanie

SKOMAT fotowoltaika zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem środków na inwestycje związane z fotowoltaiką. W ramach naszej oferty możemy złożyć wnioski o dotację do wszystkich aktualnie obowiązujących programów. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, WFOŚiGW oraz środków krajowych. Posiadamy pełną wiedzę na temat obecnie prowadzonych programów. W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych zajmujemy się.:

 • wnioskami o dotacje
 • opracowywaniem biznesplanów, studium wykonalności oraz due diligence dla inwestycji
 • analizą efektywności ekonomicznej inwestycji
 • analizą efektywności ekologicznej inwestycji
 • nadzorem nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • złożeniem dokumentów wraz z kompletem załączników do Organu Udzielającego Dotacje
 • odpowiadaniem na możliwe pytania od Organu Udzielającego Dotacji

Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na tym. Możemy również zamontować, a potem serwisować powstały system, włącznie z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, aż po zgłaszanie funkcjonującej instalacji do zakładu energetycznego.

Program Mój Prąd

Program zakończył się 14.12.2023 z uwagi na wyczerpanie środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania

Dnia 22 kwietnia 2023 roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Mój Prąd 5.0! Celem programu jest promowanie ekologicznych rozwiązań w Polsce, związanych głównie z fotowoltaiką. Jest skierowany do osób fizycznych, chcących wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Program przewiduje dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Okres kwalifikowalności kosztów liczony jest od 01.02.2020 roku do 31.12.2023 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi elementami: magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią, pompy ciepła i kolektory słoneczne!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rozliczanie energii w systemie NET-BILLING. Osoby rozliczające się w systemie NET-METERING chcące skorzystać z dotacji, są zobligowane do przejścia na nowy system rozliczania.  

 

Dofinansowanie Maksymalna wysokość dofinansowania
Prosument w systemie NET-Billing Prosument w systemie NET-METERING bez uzyskanych wcześniej dofinansowań Prosument w systemie NET-METERING z uzyskanym wcześniej dofinansowanie
Instalacja PV bez dodatkowych elementów 6 000 zł 6 000 zł
Instalacja PV przy zakupie innych elementów (co najmniej 1) 7 000 zł 7 000 zł 3 000 zł
Magazyn ciepła 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Gruntowe pompy ciepła 28 500 zł 28 500 zł 28 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 19 400 zł 19 400 zł 19 400 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 12 600 zł 12 600 zł 12 600 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 4 400 zł 4 400 zł 4 400 zł
Magazyn energii elektrycznej 16 000 zł 16 000 zł 16 000 zł
HEMS/EMS 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
Kolektory słoneczne 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł

Wniosek można złożyć po montażu instalacji i przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Więcej o programie Mój Prąd 5.0

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć 53 tys. zł. Ulga ta związana jest z termomodernizacją domu. Ministerstwo Finansów określiło wykaz materiałów i usług obojętnych ulgą. Wśród materiałów instalacyjnych takich jak systemy grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca znalazły się także instalacje fotowoltaiczne. Od rozliczanych PIT’ów w 2020 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Odliczeniu podlega wartości 23% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Inwestycja musi być zrealizowana między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

 

Na liście materiałów i urządzeń możliwych do odliczenia znajdują się.:

 • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Powoduje to, że cała instalacja fotowoltaiczna może być w pełni odliczona od podatku.
Wydatki na samą termomodernizacje muszą być poparte fakturami, które wystawione zostały przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Sama realizacja przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat. W przypadku gdy kwota odliczenia nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Program Czyste Powietrze

Program NFOŚiGW Czyste Powietrze ma na celu poprawienie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficenci programu to osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego jednorodzinnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program polega na wsparciu finansowym właścicieli domów przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda. Dodatkowo dofinansowanie obejmuje zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, demontaż, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych oraz audyt energetyczny, ekspertyzy.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rocznych dochodów.

Poziom dofinansowania Warunek

Wysokość dofinansowania bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

Wysokość dofinansowania z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Bez kompleksowej termomodernizacji

Z kompleksową termomodernizacją

Bez kompleksowej termomodernizacji

Z kompleksową termomodernizacją

1 Dochód roczny nie przekraczający

135 000 zł

35 000 zł

60 000 zł

41 000 zł

66 000 zł

2

Przeciętny dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieoloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

50 000 zł

90 000 zł

59 000 zł

99 000 zł

3

Przeciętny dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

70 000 zł

120 000 zł

79 000 zł

135 000 zł

Dodatkowo dla wszystkich przedsięwzięć dofinansowanie audytu energetycznego wynosi 1 200 zł

Więcej o programie czyste powietrze

Preferencyjne kredyty z dopłatami WFOŚiGW

Przy współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oferuje i udziela preferencyjnych kredytów na inwestycje proekologiczne, w tym inwestycje związane z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach kredytu można uzyskać:

 • możliwość finansowania do 90% inwestycji,
 • okres kredytowania do 12 lat,
 • dopłatę do kapitału do 40% kosztów inwestycji,
 • szeroki zakres przedmiotów finansowania objętych dopłatami, także instalacje fotowoltaiczne,
 • pomoc doradcy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dopłaty.

Dotacja to nie jedyny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przeznaczonych na fotowoltaikę. Ministerstwo Finansów przygotowało dla zainteresowanych specjalną ulgę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej można odliczyć do 53 tys. zł przy rozliczaniu PIT. Odliczenie od PIT-u jest jednak korzyścią odłożoną w czasie. Aby zyskać pieniądze potrzebne na wybudowanie systemu, należy zwrócić się do jednego z banków. Najlepszym wyborem okaże się Bank Ochrony Środowiska. Współpracuje on z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o kredyty z dopłatami WFOŚiGW można liczyć na finansowanie nawet do 90% kosztów inwestycji, korzystny okres kredytowania i dopłatę do kapitału.

Moje Ciepło

Głównym celem jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej w obszarze zarówno powietrznych, gruntowych jak i wodnych pomp ciepła. Program rozpoczął się 29 kwietnia 2022 roku i umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Za nowy dom uważany jest budynek, którego w dniu dofinansowania nie zgłoszono o zakończeniu jego budowy lub nie złożono wniosku o pozwolenie na jego użytkowanie, jeżeli już złożono takowy, to nie powinno być to wykonane wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Na jeden budynek udziela się jednego dofinansowania w ramach projektu.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku,
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Dodatkowo zamontowana pompa musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, wymóg ten nie dotyczy pomp typu powietrze-powietrze. Nie udziela się dofinansowania na inwestycje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 21 000zł dla pompy gruntowej oraz 7 000 zł dla pompy powietrznej. Wysokość dofinansowania jest uzależniona również od posiadania karty dużej rodziny.

Rodzaj pompy ciepła Typ Dofinansowanie w formie dotacji
Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny Nie więcej niż [zł]
Gruntowe do 30% do 45% 21 000
Powietrzne Powietrze-powietrze do 30% do 45% 7 000
Powietrze-woda do 30% do 45% 7 000

Więcej na temat dofinansowania Moje ciepło 2022

Agroenergia

Jedną z gałęzi gospodarki, która powinna szczególnie intensywnie korzystać z rozwiązań OZE, jest rolnictwo. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku, gdzie do 31.12.2025 r. będą podpisywane umowy, a środki wydatkowane będą do 30.09.2021 (dla odbiorców końcowych) i do 31.12.2027 r. (dla odbiorców WFOŚiGW).

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dedykowane jest dla rolników. Budżet programu to 200 tyś zł w tym:

 • 153,4 tys. zł na dofinansowania bezzwrotne;
 • 46,6 tys. zł na dofinansowania zwrotne.

Komu przysługuje dopłata

 • osoba fizyczna: rolnicy, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, posiadający użytki rolne o pow. Od 1 ha do 300 ha. Rolnictwo musi być utrzymywane i udokumentowane co najmniej rok przed złożeniem wniosku,
 • osoby prawna: właścicielem lub dzierżawcą gruntów od 1 ha do 300 ha. Rolnictwo musi być utrzymywane i udokumentowane co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Ile może otrzymać rolnik
Wysokość dofinansowania zależy od wielkości instalacji:

 • 10 – 30 kW – maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 000 tyś. zł
 • 30 – 50 kW – maksymalne dofinansowanie w wysokości 25 000 tyś. zł

Pożyczka może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat

 

Co można sfinansować z jego środków

 • instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie może przekraczać 50 kW, ale nie może być też mniejsza niż 10 kW
 • turbin wiatrowych, których moc nie będzie większa niż 50 kW i nie mniejsza niż 10 kW
 • instalacji, która łączy instalację fotowoltaiczną lub wiatrową z pompą ciepła — zakładanie instalacji hybrydowej wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego.

Czytaj więcej

Energia Plus

Jednym z głównych celów, jest ułatwienie realizacji inwestycji w systemy i instalacje przyjazne środowisku oraz poprawiające jakość powietrza. Budżet III edycji programu wynosi 754 000 000 zł udzielane w formie pożyczki. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 kwietnia 2022 do 16 grudnia 2022.

Energia Plus jest skierowana do przedsiębiorców – fotowoltaika dla firm. Nie ma znaczenia wielkość, branża ani specyfika działalności danego podmiotu. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe wsparcie w realizacji dość kosztownych inwestycji o ekologicznym charakterze.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Energia Plus do fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych lub małych elektrowni wodnych. Regulamin Energia Plus wymienia określone rodzaje instalacji i podaje kryteria. Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus” można otrzymać na projekty, które:

 • ograniczają wykorzystanie surowców pierwotnych
 • obniżają emisję szkodliwych związków do atmosfery, prowadzą do zmniejszenia zużycia energii lub umożliwiają jej wytwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska
 • energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych
 • rewitalizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych

Projekty, które zostały złożone, są oceniane pod względem zgodności z celami ekologicznymi. Przedsiębiorcy mogą otrzymać kredyty w wysokości min. 0,5 mln do max. 300 mln. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy

 • pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Pożyczki mogą opiewać na nie więcej niż 85% kosztów inwestycje
 • górny pułap wynosi 50% wkład własny w wysokości 15% (przy niektórych projektach)
 • istnieje możliwość umorzenia 10% pożyczki, przy czym kwota umorzenia wynosi maks. 1 mln zł.

Czytaj więcej

Logo programu mój prąd
Logo programu Boė Bank
Logo programu Czyste powietrze
Czyste powietrze Małopolska

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiednich paneli bądź jesteś zainteresowany montażem, napisz do nas bądź zadzwoń. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  Aktualności - Dofinansowania do zakupu OZE i inne programy

  Na naszego bloga regularnie dodajemy informacje o naborach do programów dofinansowań fotowoltaiki i pomp ciepła. Poza dofinansowaniami informujemy również o nowościach technicznych i odpowiadamy na częste pytania.

  3 typy ogniw fotowoltaicznych

  26.06.2024

  3 typy ogniw fotowoltaicznych

  W ciągu ostatnich dekad fotowoltaika przeszła rewolucję technologiczną, która  zmieniła oblicze odnawialnych źródeł energii. Rozwój ogniw PERC, N-Type oraz HJT stanowi punkt zwrotny w d

  Nowości w programie Czyste Powietrze 2024

  25.06.2024

  Nowości w programie Czyste Powietrze 2024

  Program Czyste Powietrze jest jednym z kluczowych działań polskiego rządu mających na celu walkę ze smogiem oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W 2024 roku wprowa

  Rodzaje klimatyzacji

  27.05.2024

  Rodzaje klimatyzacji

  W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii i rosnących wymagań użytkowników, systemy klimatyzacji stały się nieodłącznym elementem nowoczesnych budynków. Zarówno w domach prywatnych,

  TGE, czyli czym jest Towarowa Giełda Energii

  08.05.2024

  TGE, czyli czym jest Towarowa Giełda Energii?

  Towarowa Giełda Energii (TGE) w Polsce stanowi kluczowe ogniwo w łańcuchu dostaw i zarządzania zasobami energetycznymi. TGE oferuje zorganizowaną platformę handlu nie tylko energią elektryczną

  Jak wybrać najlepszą klimatyzację do swojego domu?

  07.05.2024

  Jak wybrać najlepszą klimatyzację do swojego domu?

  Wybór odpowiedniego systemu klimatyzacji do domu to kluczowa decyzja, która może znacząco wpłynąć na komfort życia, efektywność energetyczną oraz koszty eksploatacji. W erze rosnącej świa

  Fotowoltaika na wodzie rewolucyjne rozwiązania dla energetyki odnawialnej

  26.04.2024

  Fotowoltaika na wodzie: rewolucyjne rozwiązania dla energetyki odnawialnej

  Zmiany klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii skłaniają naukowców i inżynierów do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest fotowoltaika na wodzie

  Fotowoltaika dotacje Kraków – różne drogi do osiągnięcia celu

  Pozyskiwanie energii bezpiecznej dla środowiska jest jednym z priorytetowych celów na całym świecie. W modernizację systemów włącza się nie tylko strona rządowa, ale również prywatne inicjatywy. Dzięki temu można skorzystać z dofinansowania lub ulg płynących z Unii Europejskiej, polskich ministerstw, samorządów, a nawet banków. Jeśli chodzi o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych w Krakowie znajduje się na dobrej pozycji – dostęp do różnego rodzaju funduszy jest tu bardzo łatwy.

  W ramach naszej oferty możemy złożyć wnioski o dotację do wszystkich aktualnie obowiązujących programów. Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na tym. Możemy również zamontować, a potem serwisować powstały system, włącznie z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, aż po zgłaszanie funkcjonującej instalacji do zakładu energetycznego. W kwestii takiej jak dotacje fotowoltaika Kraków jest miejscem, gdzie oferujemy nasze usługi. Ulga podatkowa oraz kredyty z dopłatami WFOŚiGW– sposób na maksymalizację zysków

  Dotacja to niejedyny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przeznaczonych na fotowoltaikę. Ministerstwo Finansów przygotowało dla zainteresowanych specjalną ulgę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej można odliczyć do 53 tys. zł przy rozliczaniu PIT. Odliczenie od PIT-u jest jednak korzyścią odłożoną w czasie. Aby zyskać pieniądze potrzebne na wybudowanie systemu, należy zwrócić się do jednego z banków. Najlepszym wyborem okaże się Bank Ochrony Środowiska. Współpracuje on z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o kredyty z dopłatami WFOŚiGW można liczyć na finansowanie nawet do 90% kosztów inwestycji, korzystny okres kredytowania i dopłatę do kapitału. W ramach naszych usług dopełniamy wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania umowy. Jeśli w obszarze Twojego zainteresowania znajduje się dotacja lub ulga termomodernizacyjna Kraków to miasto mogące z niej skorzystać w prosty sposób. Więcej informacji na ten temat udzielamy podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, do którego serdecznie zachęcamy.

  Dofinansowania do Fotowoltaiki – powiązane artykuły blogowe

  Na naszym blogu regularnie publikujemy treści na temat instalacji fotowoltaicznych. Od porad po ciekawostki i wiedzę. Informujemy również o różnego rodzaju programach pomagających w sfinansowaniu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w Krakowie i na terenie Małopolski i polski.

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź!

  Program Mój prąd 4.0

  Sposoby na dofinansowanie fotowoltaiki w 2022

  Artykuły blogowe na temat dofinansowań

   

  Szanujemy Twoją prywatność

  Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować funkcjonowanie całej strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Pliki cookies one być łączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, „ciasteczka” będą zapisywane w pamięci urządzenia. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Aby zmienić ich rodzaj, kliknij „wybór ustawień”.

  Wybór ustawień
  Zgadzam się

  Ustawienia polityki prywatności

  Niezbędne pliki cookies

  Są to pliki cookies, potrzebne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika oraz zapewnienia funkcjonalności witryny. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.

  Pliki cookies służace do analizy

  Dzięki nim wiemy, które podstrony odwiedziłeś w czasie wizyty na naszej witrynie, a także kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie.

  Reklamowe pliki cookies

  W SKOMAT korzystamy z narzędzi przedsiębiorstw trzecich, które również wykorzystują pliki cookies i inne technologie na naszej witrynie, pozwalając nam analizować ruch internetowy oraz prowadzić działania reklamowe na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Narzędzia, z których korzystamy: Adobe Analytics, Google, Facebook.

  Akceptuje wybrane
  Zgadzam się