panele fotowoltaiczne z logiem programu 'mój prąd' oszczędzanie na fotowoltaice w Krakowie

Trzecia edycja programu Mój Prąd – nabór wniosków od 1.07.2021


Od 1 lipca ruszył już trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zapraszamy do lektury!

Ogólne informacje o programie Mój Prąd 3.0

Celem programu Mój Prąd 3.0 jest zwiększenie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na terenie całej Polski. Dofinansowaniu podlega zakup, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz odbiór i uruchomienie instalacji do sieci o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Zwrot kosztów nastąpi w formie dotacji do 50 % poniesionych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł. Środki z dotacji zostaną wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez NFOŚiGW.

Okres wdrażania programu Mój Prąd 3.0 odbywa się w latach 2021-2023. Dofinansowaniu podlegają niezakończone instalacje fotowoltaiczne przed dniem 01.07.2021.

Dofinansowaniu nie podlegają jednak projekty, które polegają na zwiększeniu aktualniej mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. 

Logo programu mój prąd

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0

W związku z tym, iż tym razem mocno zmieniła się suma całkowitego budżetu na realizację celu wynosząca 534 000 tys. zł (wcześniej było 1 115 000 tys. zł), to suma dotacji na jednego beneficjenta wynosi 3 000 zł (wcześniej było 5 000 zł). 

Zmienił się także wskaźnik osiągnięcia celu programu, który jest mierzony np. poprzez zmniejszenie emisji CO2, którego planowana wartość wynosi 800 000 Mg/rok (wcześniej było 924 000 Mg/rok. 

Mamy też krótszy okres wdrażania. Aktualnie program Mój Prąd 3.0 realizowany będzie w latach 2021-2023, a program Mój Prąd 2.0 w latach 2019-2025. 

Nabór wniosków w programie Mój Prąd 3.0 odbywa się w trybie ciągłym, a nabór wniosków w poprzedniej edycji odbywał się w sposób konkursowy. 

W aktualnej edycji programu Mój Prąd beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji instalacji we wskazanej lokalizacji przez okres conajmniej 5 lat, licząc od dnia wpływu wypłaconego dofinansowania. W poprzedniej edycji okres ten wynosił 3 lata. 

Kto może się starać p dofinansowanie Mój Prąd 3.0

Program Mój Prąd 3.0 kierowany jest do osób fizycznych, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Takie osoby muszą mieć podpisaną umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Umowa ta reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej, która została wytworzona przez mikroinstalację fotowoltaiczną

Jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0

Aby pomyślnie uzyskać dotację z programu Mój Prąd 3.0 należy spełnić następuje warunki:

  • posiadanie statusu osoby fizycznej;
  • realizacja została zakończona po 1.07.2021;
  • wszystkie faktury zostały opłacone przez złożeniem wniosku, a dokumenty księgowe zostały pomyślnie zaksięgowane;
  • wszystkie urządzenia zostały podłączone i uruchomione;
  • wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami został oddany w terminie naboru i w wymaganej formie;
  • cel i rodzaj inwestycji jest zgodny z Programem Priorytetowym.

Mój Prąd 3.0 – termin i forma składania wniosków

Nabór składania wniosków o dofinansowanie na mikoinstalacje fotowoltaiczną trwa od 1.07.2021 do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na cel programu Mój Prąd 3.0. 

Wniosek można złożyć poprzez narzędzie „Generator Wniosków o Dofinansowanie”, w skrócie GWD. Generator ten dostępny jest pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Przedstawiamy także szczegółową instrukcję obsługi narzędzia GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl/Home/Help.

Dokument należy podpisać elektronicznie. Są dwie możliwości: profil zaufany lub podpis kwalifikowany. 

Mimo, iż GWD pozwala na przesłanie wniosku w wersji papierowej, to w programie Mój Prąd jest to niewskazane. Wnioski w formie papierowej zostaną odsyłane do Wnioskodawców bez ich uprzedniej rejestracji. 

Jeśli Wnioskodawca ma problem, aby podpisać wniosek elektronicznie, to należy zapisać dokument w wersji roboczej i powrócić do niego z czasem. 

Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie z programu mój Prąd 3.0

Przy składaniu wniosków należy przygotować sobie następujące dokumenty:

  • kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej (jeśli jedna faktura ma dwie strony, to plik musi zostać skompresowany do jednego pliku);
  • dowody zapłaty lub oświadczenie o dokonanych wpłatach;
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza datę przyłączenia instalacji PV do sieci, z dołączonym numerem Punktu Poboru Mocy, w którym ją zainstalowano;
  • pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez inną osobę niż beneficjent. 

Nie zapominajmy, że należy znać lub mieć w pobliżu dostępy do Profilu Zaufanego, aby podpisać wniosek podpisem elektronicznym. 

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania z programu Mój Prąd 3.0 ?

Zespół Skomat ma świadomość, że ubieganie się o dofinansowanie z programu Mój Prąd wymaga wielu formalności, co dla większości ludzi jest problematyczne. Dlatego oferujemy usługę kompleksowego pozyskiwania środków na inwestycje związaną z fotowoltaiką. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na fotowoltaikę, stąd możesz w pełni nam zaufać.

Nie musisz być z tym sam! Zadzwoń lub napisz! 

☎️ 576911790
📧 kontakt@skomat.pl

Powrót do poprzedniej strony