Prosument jak zostać prosumentem

Jak zostać prosumentem w Krakowie?


Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) z 20 lutego 2015 r. wprowadziła do krajowej nomenklatury najbardziej aktualną i obecnie obowiązującą definicje prosumenta. Definicje którą określa art. 2. § 27a ustawy o OZE, opisuje on prosumenta jako: 

„(…) odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą (…)”.

Dach prosumenta fotowoltaika na dachu domu jednorodzinego

Kim jest Prosument?

Jeśli chodzi o program Prosument Kraków jest miastem oferującym dodatkowe możliwości sfinansowania urządzeń fotowoltaicznych. Poza rządowym programem Prosument OZE, dostępne są również rozwiązania lokalne. W ramach programu ograniczania niskiej emisji można uzyskać środki w wysokości kilkuset złotych m.in. za każdy metr kwadratowy kolektorów słonecznych lub każdy kW mocy potrzebnej do ogrzewania i c.w.u. Szczegółowe informacje na temat konkretnych programów i rodzajów dofinansowań można znaleźć na oficjalnych stronach NFOŚiGW, urzędu miasta Krakowa i województwa małopolskiego.

Aby być klasyfikowany jako prosument, w realiach polskiego prawa należy:

Być stałym odbiorcą energii elektrycznej

Jednym z kryteriów, aby zostać sklasyfikowanym jako prosument, jest konieczność bycia podłączonym w sposób ciągły do krajowej sieci energetycznej, ogromna większość gospodarstw domowych w Polsce jest podłączona w sposób ciągły do sieci energetycznej.

Posiadać podpisaną umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej

Usługę kompleksową możemy zdefiniować jako umowę pomiędzy klientem dostawcą, umowa ta stanowi ona podstawę prawną dostarczania klientowi energii elektrycznej. Umowa kompleksowa zawiera wszystkie składowe elementy związane ze sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Dodatkowo reguluje ona świadczenie względem odbiorcy przez sprzedawcę. Rozliczenia za usługę kompleksową, to inaczej płacenie za energię elektryczną, dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej obywa się ono według zasad, cen i stawek opłat z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z aktualną taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), która jest opisana w umowie kompleksowej. W przypadku zostania prosumentem – wymagane jest podpisanie dodatkowego aneksu do umowy kompleksowej.

Energię elektryczną ze źródeł odnawialnych czyli z OZE

wg Art. 2. § 22 ustawy o odnawialne źródła energii są to: „(…) odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”, dlatego też energia fotowoltaiczna możemy zdefiniować jako klasyczny przykład energii elektrycznej z OZE.

Instalacja OZE do wytwarzania energii elektrycznej musi być klasyfikowana jako tzw. mikroinstalacja

Art. 2. § 19 definiuje ją jako” „(…) instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.”, w przepadku klasycznych  gospodarstw domowych, 10 kW mocy zainstalowanej jest mocą w 100% wystarczającą do zaspokojenia własnych potrzeb na energię elektryczną.

Mieć sprecyzowany cel działania tj. autokonsumpcje

celem prosumenta jest autokonsumpcja wyprodukowanej energii, dlatego też moc zainstalowana powinna być tak dobrana aby cała wyprodukowana energia była konsumowana przez prosumenta.

Prosument nie może wykonywać działalności gospodarczej związanej z produkcją energii elektrycznej

Prosumentem może zostać każda osoba fizyczna oraz każde przedsiębiorstwo, dla którego produkcje energii elektrycznej nie jest podstawą działalność.

Rozliczanie prosumentów.

Obowiązujący w Polsce system rozliczeń prostumentów nazywany jest systemem opustów bądź także systemem net metering’owym. Wg ustawy o OZE prosument rozlicza z zakładem energetycznym energie oddawaną do sieci w systemie bezgotówkowym.
Wielkość opustu zależy od wielkości instalacji prosumenta. Dla właścicieli mikroinstalacji (czyli także instalacji fotowoltaicznych) o mocy zainstalowanej

10 kW wartość opustu wynosi 0,8 tj. za każdą 1 kWh oddana do sieci prosument może sobie odebrać 0,8 kW,

Rozliczenie odbywa się na zasadzie bilansu na koniec naszego okresu rozliczeniowego (który jest zapisany w umowie kompleksowej). Najczęściej wynosi ono 6. miesięcy lub rok.

Dom fotowoltaika kraków

Przykład

Zakładając półroczny system rozliczeń oraz rozpoczęcie działalności 01.01.2019, prosument na koniec okresu tj. 30.06.2019 oddał do sieci 100 kWh oraz pobrał z niej także 100 kWh. Współczynnik opustu wynosi dla niego 0,8 gdyż jego instalacja jest mniejsza od 10 kW. Dlatego też wartość energii do zbilansowania za ten okres to 100 kWh * 0,8 tj. 80 kWh. W tym przypadku jego braki bilansowe to 100 kWh – 80 kWh tj. 20 kWh. I za tą energię zakład energetyczny wystawi mu rachunek. 

W odwrotnej sytuacji gdy np. odda on do sieci 150 kWh a pobierze 100 kWh, prosumentowi będzie przysługiwać 120 kWh energii do rozliczenia (150 kWh * 0,8). Nadwyżka bilansowa w tym przypadku wyniesie 20 kWh (120 kWh – 100 kWh), nadwyżka ta wg ustawy o OZE będzie możliwa do rozliczenia przez 365 dni. 

Przedstawione powyżej przykłady pokazują skale możliwych oszczędności prosumenta oraz to jak ważne jest dopasowanie własnej produkcji do zapotrzebowania.

Dlaczego warto zostać Prosumentem?

Jak mówi wprowadzona w życie w 20 lutego 2015 roku ustawa Prosument jest świadomym konsumentem i równocześnie producentem energii elektrycznej. Dzięki swoim działaniom przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zasobów ziemi. Ich efektem jest przede wszystkim brak emisji dwutlenku węgla, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych związków do atmosfery. Ponadto zaletą odnawialnych źródeł energii są niskie koszty eksploatacji, a także korzystne – dzięki licznym dofinansowaniom – ceny założenia systemu. Jest on właściwie bezobsługowy, a dzięki nowoczesnym technologiom, może być sterowany z poziomu urządzeń mobilnych. Dodatkowym atutem są też długie okresy gwarancji na konkretny sprzęt.

Prosument Kraków i województwo małopolskie

Skomat – wykonujemy kompleksowe prace w zakresie montowania odnawialnych źródeł energii w ramach programu Fotowoltaika Prosument na terenie Krakowa i całego województwa małopolskiego. Oferujemy również nasze usługi doradztwa i pomocy w pozyskaniu środków na inwestycje proekologiczne oraz w odnawialne źródła energii. Posiadamy pełną wiedzę na temat prowadzonych obecnie programów, a także doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków. Załatwiamy też wszelkie formalności administracyjno-prawne związanych z dopuszczeniem OZE do użytku.

Jesteś zainteresowany?

Przeczytaj również:

Fotowoltaika – Mój prąd 2022

Moje ciepło

Powrót do poprzedniej strony